top of page
Image by Kiwihug

BELEIDSPLAN STICHTING BET YOSEF

Gegevens:

Naam: Stichting Bet Yosef 
Het RSIN: 856002793
Contact: Fulp van der Velden 
Tel. 06-1389-6091
Email: betyosefnl@hotmail.com 

Stichting heeft ten doel: 

Het bouwen van een gemeenschap die terugkeert naar het hele Woord van God (de Bijbel), zoals Yeshua haMashiach het ons heeft voorgedaan, met nadruk op de Torah (de vijf boeken van Mozes) en de profetieën over het herstel van Israël, en meewerkt aan de vervulling ervan, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. (art. 2.1 statuten) 

Afwezigheid winstoogmerk:

De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend om het doel van de Stichting te bereiken of zal worden besteed aan doelen in het verlengde van onze doelstelling. 

Bestemming liquidatiesaldo:

Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig liquidatiesaldo met dien verstande dat dit batig liquidatiesaldo uitsluitend dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft als de stichting. (art. 13.3 statuten) 

Beleid 

De doelstelling werkt de stichting als volgt uit: 

  1. Door het geven van onderwijs vanuit Gods Woord (Bijbel) en dit in de praktijk te brengen. 

  2. In het organiseren van samenkomsten op Shabbat, de 7e dag. 

  3. In het gezamenlijk vieren van de Bijbelse feesten. 

  4. Door het organiseren van Hebreeuws taalonderwijs en andere activiteiten.

  5. Samenwerken met en steunen van andere organisaties en Stichtingen die hetzelfde doel delen.

Werving van gelden 

De stichting doet niet aan fondswerving, maar rekent op de financiële bijdrage van degenen die de doelstelling onderschrijven en met ons participeren of deelnemen aan ons onderwijs. 

Beschikken over het vermogen van de stichting 

Het vermogen van de stichting wordt gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken en studies en samenkomsten mogelijk te maken. Dit betekent dat kosten worden betaald voor de te gebruiken ruimten, dat middelen aangeschaft worden om de Bijbels-Joodse feesten te kunnen vieren, etc. 

Vermogen van de instelling 

Op dit moment heeft de stichting geen vermogen naast een batig banksaldo van enkele duizenden euro’s en ze is ook niet van plan om vermogen te vormen, anders dan nodig voor een goede gang van zaken.

Balans 2016

Balans 2017

Balans 2018

Balans 2019

Balans 2021

Balans 2020

Balans 2022

HELPT U FINANCIEEL MEE?

Met uw donatie steunt u de Stichting Bet Yosef
IBAN: NL44 INGB 0007 0639 32


t.n.v.: Stichting Bet Yosef

De Stichting Bet Yosef heeft de ANBI-status.

Giften aan de stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

Omschrijf uw storting als: 
"Donatie Stichting Bet Yosef".

Graag willen wij onze donateurs bedanken voor hun bijdrage en stellen het op prijs als u uw gegevens bij uw donatie vermeld.

bottom of page